Disclaimer

Door de Alcredis-site te bezoeken en te raadplegen aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de Alcredis-site is daardoor gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Copyright© 2020 Alcredis Finance B.V., Vianen
(hierna te noemen: “Alcredis”)

Inhoud
De Alcredis-site bevat informatie over de labels en producten van Alcredis. De Alcredis-producten die op deze site zijn beschreven, zijn alleen in Nederland te koop. Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven.

Gebruik van cookies
Alcredis Finance gebruikt de cookie-technologie om het door u gevolgde traject naar de Alcredis-site in kaart te brengen. Zo kan de onderneming de verrichtingen van de gebruikers op de site registreren en kan zij de Alcredis-site evalueren en verbeteren, zodat dit beter aansluit bij uw wensen. Alcredis Finance gebruikt deze technologie niet om inlichtingen over individuele gebruikers te verzamelen, zodat er geen specifieke informatie over u wordt bijgehouden of gebruikt. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat hij geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden.

Persoonlijke gegevens/berichten van de gebruikers
Alle persoonlijke gegevens die u Alcredis Finance via de Alcredis-site toevertrouwt, zullen uitsluitend door de onderneming worden gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren. Alcredis Finance stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Alcredis zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om ongevraagd berichten of informatie toe te sturen en evenmin zal Alcredis Finance uw gegevens uitwisselen of aan derden verkopen zonder uw toestemming.

Ondanks het feit dat Alcredis Finance niet verplicht is de berichten die door de gebruikers op de Alcredis-site worden achtergelaten te controleren of te herzien en er evenmin enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvaardt, behoudt Alcredis Finance zich het recht voor dergelijke gebruikersberichten nu en dan te controleren en zonder verdere rechtvaardiging van de site te verwijderen.

Copyright
Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto’s en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en u mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, hetzij toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alcredis Finance.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, logo’s en servicevermeldingen op deze site zijn eigendom van Alcredis Finance B.V. of van derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Alcredis Finance of de betreffende derde, al naargelang het geval.

Hyperlinks
De Alcredis-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. Alcredis Finance geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid
Hoewel Alcredis Finance alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. Alcredis Finance wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en haar volledige inhoud worden “als zodanig” ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Beperkte aansprakelijkheid
Alcredis Finance wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de Alcredis-site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de Alcredis-site.

Aanpassing van het beleid
Alcredis Finance behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Bel voor meer informatie over Alcredis Finance
0347-367 800.

Alcredis Finance B.V.
Mijlweg 9, 4131 PJ Vianen
Postbus 402, 4130 EK Vianen
Telefoon: 0347 – 367 800

KvK nr: H23080512
Btw nr: NL0016.43.551.B01